Thi Online – Hàm số bậc nhất

Lớp 10 Toán Học 90 phút 60 câu hỏi 3 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online – Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lớp 10 Toán Học 90 phút 33 câu hỏi 13 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online – Đại cương về Hàm số

Lớp 10 Toán Học 120 phút 70 câu hỏi 11 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học
Thi Online - Đơn điệu của hàm số chứa giá trị tuyệt đối dạng y=|u(x)|

Lớp 12 Toán Học 90 phút 5 câu hỏi 0 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online - Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

Lớp 10 Toán Học 90 phút 12 câu hỏi 8 lượt thi Có pdf Đề thi theo khóa học

Thi Online - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Lớp 12 Toán Học 90 phút 45 câu hỏi 272 lượt thi Có pdf Thi thử

Thi Online - Đề tổng ôn tập chương Hàm số và đồ thị hàm số (Đề số 01)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 0 câu hỏi 62 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online - Rèn luyện hai phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lớp 12 Toán Học 90 phút 3 câu hỏi 0 lượt thi Đề thi theo khóa học

Thi Online - Xét chiều biến thiên của hàm số (Đề số 01)

Lớp 12 Toán Học 90 phút 60 câu hỏi 707 lượt thi Có pdf Thi thử

Trang 1 / 52