Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Ngọc Miu

Đã thi tuyển vào trường: ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân

Với số điểm: 25.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân A01 8.00 8.75 7.80 0.50 25.05
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân A01 8.00 8.75 7.80 0.50 25.05
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân A01 7.80 8.70 7.80 0.50 24.80