Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đào Phan long

Đã thi tuyển vào trường: HEH - Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Với số điểm: 27.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
HEH - Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự A00 9.00 9.00 9.00 0.00 27.00