Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Dương Ngọc Thảo Tiên

Đã thi tuyển vào trường: KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM

Với số điểm: 25.15

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM A00 8.40 8.50 7.75 0.50 25.15