Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phan Đức Cường

Đã thi tuyển vào trường: QSC - Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 25.65

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QSC - Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM A01 8.80 9.00 7.60 0.25 25.65