Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thảo Chi

Đã thi tuyển vào trường: QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Với số điểm: 25.85

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D01 8.20 9.00 8.40 0.25 25.85