Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Crush

Đã thi tuyển vào trường: YPB - Đại Học Y Hải Phòng

Với số điểm: 26.45

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YPB - Đại Học Y Hải Phòng A00 8.29 8.75 9.25 0.00 26.29
YPB - Đại Học Y Hải Phòng A00 8.20 8.75 9.25 0.00 26.20
YPB - Đại Học Y Hải Phòng A00 8.20 8.75 9.50 0.00 26.45