Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trung học phổ thông

Đã thi tuyển vào trường: ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

Với số điểm: 30.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân B00 9.80 10.00 9.75 0.50 30.05