Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đoàn Quang Huy

Đã thi tuyển vào trường: DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Với số điểm: 24.60

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế B00 8.60 8.25 7.25 0.50 24.60