Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - nguyễn Tuấn Nghĩa

Đã thi tuyển vào trường: DSD - Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM

Với số điểm: 26.10

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DSD - Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM A00 8.60 9.25 7.75 0.50 26.10