Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phan Văn Phục

Đã thi tuyển vào trường: CSS - Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Với số điểm: 25.40

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
CSS - Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân D01 8.00 8.50 8.40 0.50 25.40