Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Cao Lê Nguyên

Đã thi tuyển vào trường: SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Với số điểm: 26.90

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM A00 8.40 8.75 9.25 0.50 26.90