Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phạm Văn Thành

Đã thi tuyển vào trường: DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Với số điểm: 25.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DDK - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng A01 7.60 9.50 7.20 0.75 25.05
KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM A00 8.00 8.25 8.00 0.75 25.00