Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - phan thị cẩm vy

Đã thi tuyển vào trường: QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 24.90

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM C01 8.40 8.25 7.50 0.75 24.90