Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Hoàng Văn Hiếu

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 26.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00 9.00 8.50 8.75 0.25 26.50