Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Jeong Hyun Sung

Đã thi tuyển vào trường: QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 25.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM A00 9.00 7.75 8.25 0.00 25.00