Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Long Nhật

Đã thi tuyển vào trường: DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Với số điểm: 25.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế A00 8.00 8.50 7.75 0.75 25.00