Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thanh Nhã

Đã thi tuyển vào trường: KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM

Với số điểm: 25.05

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM A00 7.80 8.00 8.75 0.50 25.05