Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Đức Huy

Đã thi tuyển vào trường: QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Với số điểm: 25.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội A00 8.00 7.75 9.00 0.25 25.00