Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đào Việt Chiến

Đã thi tuyển vào trường: QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 24.95

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM A00 8.20 7.50 8.50 0.75 24.95