Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Từ Hoàng Giang

Đã thi tuyển vào trường: KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Với số điểm: 26.25

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự A00 9.00 8.50 8.50 0.25 26.25