Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trương Minh Hiệp

Đã thi tuyển vào trường: QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 25.55

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM A00 7.80 8.75 8.50 0.50 25.55