Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thị Thu Huyền

Đã thi tuyển vào trường: DAD - Đại Học Đông Á

Với số điểm: 24.75

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DAD - Đại Học Đông Á A00 8.00 8.75 7.75 0.25 24.75