Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Văn Cường

Đã thi tuyển vào trường: KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Với số điểm: 27.30

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự A00 8.80 8.50 9.50 0.50 27.30