Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trần Thị Tuyết Mai

Đã thi tuyển vào trường: TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Với số điểm: 24.75

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch B00 8.00 8.75 8.00 0.00 24.75