Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đã thi tuyển vào trường: YHB - Đại Học Y Hà Nội

Với số điểm: 25.15

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YHB - Đại Học Y Hà Nội B00 8.40 8.00 8.25 0.50 25.15