Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Võ Ngọc Mẫn

Đã thi tuyển vào trường: QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 26.40

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM A00 9.40 8.75 8.00 0.25 26.40