Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn chí nghia

Đã thi tuyển vào trường: BUV - Đại Học Anh Quốc Việt Nam

Với số điểm: 28.50

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BUV - Đại Học Anh Quốc Việt Nam A00 9.00 9.50 9.50 0.50 28.50