Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trần Trung Nghĩa

Đã thi tuyển vào trường: YCT - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Với số điểm: 25.25

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YCT - Đại Học Y Dược Cần Thơ B00 9.00 8.50 7.00 0.75 25.25