Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lê Thanh Sơn

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 26.75

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 9.00 7.00 8.00 2.75 26.75