Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Anh Đào

Đã thi tuyển vào trường: AD1 - Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1

Với số điểm: 27.65

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
AD1 - Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1 A01 9.20 8.75 9.20 0.50 27.65