Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lê Minh Quân

Đã thi tuyển vào trường: QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Với số điểm: 28.45

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM A01 8.80 9.50 9.40 0.75 28.45