Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - QĐHBĐ

Đã thi tuyển vào trường: QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Với số điểm: 26.15

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội D01 8.20 8.50 9.20 0.25 26.15