Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Trần Minh Huy

Đã thi tuyển vào trường: TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Với số điểm: 25.70

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch B00 8.20 8.25 8.75 0.50 25.70