Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Minh Thịnh

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 27.20

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00 9.20 8.00 9.25 0.75 27.20