Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Long

Đã thi tuyển vào trường: BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

Với số điểm: 25.55

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) A00 8.80 8.50 8.00 0.25 25.55