Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - 01123

Đã thi tuyển vào trường: LBH - Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Với số điểm: 24.80

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
LBH - Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ A00 7.80 7.50 9.00 0.50 24.80