Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Đoàn Hải Nguyên

Đã thi tuyển vào trường: YDS - Đại Học Y Dược TPHCM

Với số điểm: 26.90

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YDS - Đại Học Y Dược TPHCM B00 8.40 8.75 9.00 0.75 26.90