Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Chu Quốc Đạt

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 25.30

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
HYD - Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam B00 7.00 6.75 6.75 0.75 21.25
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 7.80 8.50 8.25 0.75 25.30