Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - L

Đã thi tuyển vào trường: LPH - Đại Học Luật Hà Nội

Với số điểm: 25.15

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
LPH - Đại Học Luật Hà Nội A00 8.40 8.25 8.00 0.50 25.15