Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đã thi tuyển vào trường: DKH - Đại Học Dược Hà Nội

Với số điểm: 26.10

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DKH - Đại Học Dược Hà Nội A00 8.60 8.75 8.25 0.50 26.10