Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Nguyễn Tuấn Anh

Đã thi tuyển vào trường: ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

Với số điểm: 27.80

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân A01 9.20 8.75 9.60 0.25 27.80