Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - phạm thái hưng

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 24.75

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A01 8.40 7.25 8.60 0.50 24.75