Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Lê Tuấn

Đã thi tuyển vào trường: DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Với số điểm: 27.00

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế B00 9.00 9.00 9.00 0.00 27.00
ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân A01 9.00 9.00 9.00 1.00 28.00