Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Chinh Phục

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 25.95

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 8.20 8.50 8.75 0.50 25.95
BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) A00 7.00 6.75 6.00 0.50 20.25