Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Win Nguyễn

Đã thi tuyển vào trường: KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM

Với số điểm: 26.70

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM A00 9.20 8.50 8.75 0.25 26.70