Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Tạ Lượng

Đã thi tuyển vào trường: NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

Với số điểm: 26.20

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) D07 8.40 9.25 7.80 0.75 26.20