Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - Phạm Xuân Mai

Đã thi tuyển vào trường: KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Với số điểm: 24.65

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân D01 8.00 8.00 8.40 0.25 24.65