Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - nguyễn thị hường

Đã thi tuyển vào trường: YHB - Đại Học Y Hà Nội

Với số điểm: 24.75

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
YHB - Đại Học Y Hà Nội B00 8.00 8.50 7.75 0.50 24.75