Kết quả báo điểm Bảng vinh danh

Xin chúc mừng Vteder - đỗ thành thảo

Đã thi tuyển vào trường: BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Với số điểm: 25.55

Chia sẻ cho bạn bè kết quả của bạn:

Dang sách các trường bạn đã báo điểm

Trường Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội A00 8.80 7.75 8.50 0.50 25.55